Adventskalender 2015: 13. desember

13. desember 1884 var det møte i «Aasens Herredsstyrelse» (kommunestyret). De hadde tre saker oppe til behandling:

  1. Gjerder og grinder på den nye vegen mellom Vordalen og Åsen kirke. Gjerdene måtte begrenses så mye som mulig siden det brukte å hope seg opp snø på denne strekningen. Antallet grinder tvers over vegen måtte man prøve å begrense til tre (!).
  2. Godtgjørelse til ordfører og overformyndere for skrivematerialer i året som hadde gått.
  3. Lønn til kirketjener og ringer Arnt Klevtrø fra nyttår.

13_b13_a«Udskrift af Aasens Formandskabs Forhandlingsprotokol.

‘Aar 1884 den 13de Desember var Aasens Herredsstyrelse samlet til et Møde i Kommunelokalet. Samtlige Medlemmer med undtagelse af John Ringstad vare tilstede.

Til Behandling foretages:

1. I Henhold til Veidirektørens Skrivelse til Amtet af 16de Oktober d.A. og hans Konference med Formandskabet den 6te Dennes i Anledning Grindspørgsmaalet ved Veianlæget Vordal–Aasens Kirke foreligger Formandskabet Sagen den samlede Herredsstyrelse til Behandling.

I den Anledning fattedes følgende enstemmige Beslutning: Da det foreslaaede Gjerdehold i omhandlede Veistrækning, foruden at det falder temmelig kostbart, vil foraarsage et langt større Vinter-vedligeholdelsesarbeide, eftersom Strækningen er stærkt udsat for Sammenhobning af Sne ved Gjerderne, er det af Vigtighed for Herredsstyrelsen at søge Gjerdeholdet ved Siden af Veien saa meget som muligt undgaaet. Den vil derfor forpligte Kommunen til at indestaa for at ikke mere end 3 – tre – Grinde blive anbragte tverts over Veien i den omhandlede Strækning.

2. At bevilge Godtgjørelse til Følgende for Skrivematerialer for 1884.

Enstemmig besluttet

Til Ordføreren i Formandskabet bevilgedes Kr. 36.00
Til Ordføreren i Fattigkommissionen – – 50.00
Til Overformynderne tilsammen – – 16.00

3. Til Ringeren Arnt Klevtrø bevilges ham som Kirketjener og for Arbeide ved Opildning i Kirken indtil videre en aarlig Løn af Kr. 10.00, regnet fra 1te Januar 1885.’

Mødet hævet. (Underskrifter)

* * *

Udskriftens Rigtighed bekræftes.

Aasens Formandskab 16de Desbr. 1884.
P.O. Mæhre.»

(Kilde: Statsarkivet i Trondheim, Nordre Trondhjems amt: Za23, generalutskrifter Åsen 1884-1918)