Adventskalender 2015: 4. desember

Dagsposten i Trondheim hadde i sitt billednummer 14. januar 1905 en reportasje fra Hopla og Nydalens fabrikker, illustrert med hele ni fotografier. Vi gjengir her teksten i sin helhet:

Nydalen.

Dagsposten 14. januar 1905.«I et lunt, pittoresk Dalføre straks nedenfor det underskjønne Hammervand og ligeoverfor Hoplen Gaard i Aasen ligger Nydalens Fabriker. Der er faa Steder i Nordre Amt, som har en smukkere Beliggenhed. En Vegetation saa frodig og saa rig, at man kunde tro sig hensat til en af Vestlandets indre Fjordbygder, og en Omegn, hvis store brede Marker og velstelte Gaarde taaler Sammenligning med de vakreste Bygder i det Nordenfjeldske. Gjennem sine to vandrige Fossefald og disses umiddelbare Nærhed til Havn er Dalføret ved Hoplaelven særlig skikket for Fabrikanlæg. Fra gamle Dage har der ogsaa været drevet Møllebrug ved det nedre Fald, en Industri som af Hoplens nuværende Eier, Hr. Grosserer Martin Haabeth, fortsættes fremdeles.

Hovedinteressen ved Hoplaelvens Industridrift samler sig dog om Nydalens Uldvarefabriker, hvoraf vi idag ser os istand til at levere en Række Billeder.

Dagsposten 14. januar 1905.Disse Fabriker, som i sit Slags vistnok er de største i det Nordenfjeldske, Aalesund fraregnet, blev grundlagt i 1884 af Hr. Haabeth. Allerede det følgende Aar stod en stor Del af det nuværende Fabrikkomplex færdigt og Maskiner sat i Bevægelse. Fabriken begyndte med 700 Spindler og to Sæt Karde-, Væve- og Tvindemaskiner. I 1902 var dette forøget til 1700 Spindler med tilsvarende Karde- og Tvindemaskiner samt over 30 Vævstole.

Fabriken, hvortil er knyttet eget Dampfarveri og Beredningsafdeling, Smedie og Reparationsværksted, beskjæftiger til Jevnlighed ca. 50 Personer og er væsentlig optat med Tilvirkning af tilsendte Raastoffer, Uld og Klude, fra de mest forskjellige Kanter af Landet.

Siden 1902 har Nydalen været eiet af Herrerne Norberg & Nielsen, den sidstnævnte en Søn af den landskjendte Grundlægger af Aalgaards Uldvarefabriker, Stavanger. Fabrikens tekniske Afdeling ledes af Hr. Nielsen, som har modtat sin Uddannelse som mangeaarig Medarbeider i Faderens Forretning og ved flere Ophold i Udlandet.

Hr. Norberg, Fabrikens merkantile Chef, har ligeledes i en Aarrække været knyttet til Aalgaards Uldvarefabrik, og er en paa sit Omraade usedvanlig kyndig og indsigtsfuld Mand.

Til Stedet hører en stor og overmaade smukt beliggende Hovedbygning, hvorfra en henrivende Udsigt over Dalen og Fjorden.»