Elvheim

Historikk

Eiendommen Elvheim ble utskilt fra Fossing nordre 17. oktober 1892. Johannes Eriksen Lund hadde da eid Fossing-gården et par års tid, og ved salget holdt han unna 20 daa nede ved Fossingelva – det som ble Elvheim.

Johannes Lund var utlært farger, og hadde i løpet av si tid i Fossingan bygd opp en egen fargeribygning. Denne ble flyttet ned til elva, hvor den fortsatt eksisterer, om enn svært utvidet og ombygd.

I 1892 ble Johannes Lund gift med Hansine Nilsdatter Fossing fra nabogården Fossing søndre, og sammen bosatte de seg på Elvheim. Her ble det bygd våningshus, fjøs og stabbur. Eiendommen ble drevet som gårdsbruk og fargeri.

Elvheim ca. 1915. Fra Åsen Museum og Historielags fotosamling.

Hansine og Johannes Lund fikk ni barn. Sønnen Trygve overtok eiendommen, og drev fargeriet til midten av 1950-tallet. Han døde i 1962 uten å etterlate seg livsarvinger. Hans tre ugifte søstre, Norunn, Magnhild og Hilda, ble boende på gården til 1980-tallet. Siden da har Elvheim vært ubebodd.

Hansine og Johannes Lund med sju av sine ni barn. Fra Åsen Museum og Historielags fotosamling.

Den siste av søskenflokken, Hilda, døde i 1993, og etter hennes død ble Elvheim solgt til museumsformål. Siden 2002 har eiendommen vært i Åsen Museum og Historielags eie.

Elvheim i dag

Eiendommen består i dag av fire bygninger – våningshus, stabbur, fargeri og kraftstasjon. Den store driftsbygningen fra 1920-tallet ble revet midt på 1990-tallet.

De gjenværende bygningene på tunet er satt i stand i senere år. Her arrangeres det bygdedag første søndag i juli, og det er ellers åpent etter avtale.

Bygdedag på Elvheim i 2016.

Stedet ligger nede ved Fossingelva, nært både E6 og jernbane, men likevel svært fredelig og skjermet. Det er utsatt bord og benker både ved elva og på tunet, og ved elva er det også grillmuligheter.

I media

  • Inviterte til tradisjonell bydedag i Åsen. Artikkel/innslag hos Nea Radio i forbindelse med bygdedagen 2019.
  • Elvheim – fra fargeri til bygdetun. Artikkel på NRKs nettsider i anledning kulturminneåret 2009.
  • Bygdetun skal gi ny giv. Artikkel i Levanger-Avisa ved åpninga av Elvheim bygdetun i 2005. [død lenke]
  • Åpen dag på Elvheim. Forhåndsomtale i Levanger-Avisa før bygdedagen i 2011. [død lenke]