Adventskalender 2015: 14. desember

14

Naaviks butikk på Vonheim (nå Bergsvedalen 1) i 1976. Helga Naavik ekspederer Johan Arnt Aavik. Anton Naavik etablerte butikken i 1910. Olav Naavik overtok forretningen etter sin far, og drev sammen med kona Helga i mange år. Butikkdrifta ble avsluttet med opphørssalg i juli–august 1976.

Foto utlånt av Johannes Naavik (Åsen Museum og Historielags fotoarkiv, ID 043-0257)

Adventskalender 2015: 13. desember

13. desember 1884 var det møte i «Aasens Herredsstyrelse» (kommunestyret). De hadde tre saker oppe til behandling:

  1. Gjerder og grinder på den nye vegen mellom Vordalen og Åsen kirke. Gjerdene måtte begrenses så mye som mulig siden det brukte å hope seg opp snø på denne strekningen. Antallet grinder tvers over vegen måtte man prøve å begrense til tre (!).
  2. Godtgjørelse til ordfører og overformyndere for skrivematerialer i året som hadde gått.
  3. Lønn til kirketjener og ringer Arnt Klevtrø fra nyttår.

13_b13_a«Udskrift af Aasens Formandskabs Forhandlingsprotokol.

‘Aar 1884 den 13de Desember var Aasens Herredsstyrelse samlet til et Møde i Kommunelokalet. Samtlige Medlemmer med undtagelse af John Ringstad vare tilstede.

Til Behandling foretages:

1. I Henhold til Veidirektørens Skrivelse til Amtet af 16de Oktober d.A. og hans Konference med Formandskabet den 6te Dennes i Anledning Grindspørgsmaalet ved Veianlæget Vordal–Aasens Kirke foreligger Formandskabet Sagen den samlede Herredsstyrelse til Behandling.

I den Anledning fattedes følgende enstemmige Beslutning: Da det foreslaaede Gjerdehold i omhandlede Veistrækning, foruden at det falder temmelig kostbart, vil foraarsage et langt større Vinter-vedligeholdelsesarbeide, eftersom Strækningen er stærkt udsat for Sammenhobning af Sne ved Gjerderne, er det af Vigtighed for Herredsstyrelsen at søge Gjerdeholdet ved Siden af Veien saa meget som muligt undgaaet. Den vil derfor forpligte Kommunen til at indestaa for at ikke mere end 3 – tre – Grinde blive anbragte tverts over Veien i den omhandlede Strækning.

2. At bevilge Godtgjørelse til Følgende for Skrivematerialer for 1884.

Enstemmig besluttet

Til Ordføreren i Formandskabet bevilgedes Kr. 36.00
Til Ordføreren i Fattigkommissionen – – 50.00
Til Overformynderne tilsammen – – 16.00

3. Til Ringeren Arnt Klevtrø bevilges ham som Kirketjener og for Arbeide ved Opildning i Kirken indtil videre en aarlig Løn af Kr. 10.00, regnet fra 1te Januar 1885.’

Mødet hævet. (Underskrifter)

* * *

Udskriftens Rigtighed bekræftes.

Aasens Formandskab 16de Desbr. 1884.
P.O. Mæhre.»

(Kilde: Statsarkivet i Trondheim, Nordre Trondhjems amt: Za23, generalutskrifter Åsen 1884-1918)

Adventskalender 2015: 12. desember

12aSigurd Fossen (1904–1986) bodde på småbruket Fossen ved Hammervatnet. Som tilleggsnæring produserte han i mange tiår sivsko. Råmaterialet var takrør som han høstet han i Hammervatnet. Sivet ble flettet og sydd rundt en lest etter ønsket størrelse.

På begynnelsen av 1970-tallet anslo han den samlede produksjonen til 5000 par. Skoparet på bildet eies av Åsen Museum og Historielag, og henger i dag i den gamle Fossum-butikken.

Se også NRK-programmet «Tøfler av siv» fra 1977, hvor Andreas Lunnan presenterer Sigurd Fossen og hans håndverk.

Adventskalender 2015: 11. desember

11b«Fra Minneapolis meddeles at statssenator Hans M. Aune – en av de mest kjente norskfødte politikere i Minnesota – er avgått ved døden, 76 år gammel», står det å lese i Aftenposten 25. juni 1937. «Han var født i Åsen ved Trondheim og utvandret i 1880 og nedsatte sig i 1887 som forretningsmann i Redwood Falls, Minnesota. I det offentlige liv tok Aune fremtredende del i mange år og har bl. a. været borgermester, skolestyreformann og innehatt tallrike andre tillitshverv.»

H.M. Aune. Kilde: http://www.redwoodfallsgazette.com/
H.M. Aune. Kilde: http://www.redwoodfallsgazette.com/

Hans Matias Johannessen – den senere Hans M. Aune – ble født i Vudduaunet 19. mai 1861. Faren døde i 1874, og fem år senere utvandret mora til Amerika. Broren Ole, ett år eldre enn Hans, reiste samme veg i 1877. En dag i midten av april 1880 reiste Hans fra Trondheim med dampskipet «Tasso» til England, videre med et skip fra Allan Line til USA. Endelig reisemål var Red Wing, Minnesota.

I 1887 slo han seg ned i Redwood Falls, hvor han sammen med P.M. Ringdahl etablerte klesfirmaet Aune & Ringdahl. Etter få år solgte Ringdahl sin andel til Gunder Thune, og firmaet ble da Aune & Thune.

Hans Aune og kona Corrine (f. Swan) bodde i Redwood Falls resten av livet. Sammen hadde de fire barn.

Videre lesing:

Adventskalender 2015: 10. desember

10Nybygd Folkets Hus i Branndalen på slutten av 1930-tallet. Eiendommen Tryggvang ble utskilt fra Slåttsveet i 1936 og året etter solgt til «Fellesorganisasjonen Folkets Hus» som bygde forsamlingshus her. I huset var det også en liten leilighet.

Under 2. verdenskrig ble huset okkupert av tyske styrker. Huset ble utvidet og blant annet brukt som bilverksted.

Even og Lilly Duun kjøpte eiendommen i 1957, og her hadde Duun-Smia sine lokaler fram til slutten av 1960-tallet. I dag er det Simons Interiør som holder til i det gamle Folkets Hus.

Fotograf: Ukjent. Foto utlånt av Åse Bamberg.

Adventskalender 2015: 9. desember

09I mellomkrigstida var det mange som satset på pelsdyroppdrett. Også her i Åsen var det flere «revgårder», blant annet i Nonstad, Grenne, Stokkan og Leangen. Vi ser her revgården som Einar Leangen (1910–1942) hadde på haugen sør for gården i Leangen vestre.

Foto utlånt av Gretha og Arne Leangen.

Adventskalender 2015: 8. desember

Adventskalender 2015: 8. desember

8

Slik var det Knut H.H. Lund så Husby østre en sommerdag i 1915. Han og familien bodde i Trondheim, men i flere somre omkring 1915–20 losjerte de hos Pauline og Martin Husby i Husby østre. I 1923 bygde familien Lund egen feriebolig i Husbytrøa nordøst for gården.

Knut Lund var innehaver av rørleggerfirmaet K. Lund i Trondheim. Han var en ivrig maler, tegner og fotograf, og har etterlatt seg en rekke bilder med motiv fra Husbygrenda. Maleriet av Husby østre eies av hans etterkommere.

Adventskalender 2015: 7. desember

07_bUnder tittelen «To gullbrudepar i Aasen» skriver Adresseavisen 17. juni 1929:

«Onsdag den 19de juni kan to par i Aasen feire gullbryllup. Det er småbruker Andreas Spilsetbakk og hustru Nikoline og kårmann Johan Husbybakken og hustru Lovise. Alle er i full vigør.

Når begge disse gamle par feirer gullbryllup på samme dag, så har det sin grunn. Aasen er nemlig som bekjent anneks til Frosta og det var nok så for 50 år siden, at presten gjerne vilde gjøre fra sig mest mulig, når han foretok reiser til Aasen. Derfor er det nok intet rart i, at han foretok to vielser på samme dag, skriver et Stjørdalsblad.»

07Les videre om brudeparene og deres familier i Bygdebok for Åsen. Johan og Lovise Husbybakken omtales i bind 1(s. 507), mens Andreas og Nikoline Spilsetbakk omtales i bind 5 (s. 70). Bildet viser Andreas og Nikoline Spilsetbakk på gullbryllupsdagen.

(Fotograf: Ukjent. Fotoeier: Odin Langås (Åsen Museum og Historielags fotosamling, ID 100-153).

Adventskalender 2015: 6. desember

06
Vinter og sledeføre for langt over 100 år siden, trolig omkring 1890–1900. Bildet kan være tatt i Åsen, men vi kjenner verken personene eller nøyaktig sted. Kanskje kan noen av våre lesere hjelpe?

Fotograf: Ukjent. Fotoeier: Åsen Museum og Historielag (ID 022-0119). Originalbildet kommer fra Vedul østre.

Adventskalender 2015: 5. desember

(Kilde: Statarkivet i Trondheim: Levanger trygdekontor, Aasens kredssykekasse, arbeidsgiverprotokoll 1911.)

(Kilde: Statarkivet i Trondheim: Levanger trygdekontor, Aasens kredssykekasse, arbeidsgiverprotokoll 1911.)

Aasen kredssykekasse ble stiftet i 1911. I Statsarkivet i Trondheim er det bevart mange årganger med arbeidsgiverprotokoller. Dette er detaljerte oversikter over arbeidsgivere, deres ansatte arbeidstakere og de ukevise trygdeinnskudd som ble betalt. Vi viser her første årgang for arbeidsgiver nr. 1, Nordenfjeldske Sprængstofaktieselskab – sprengstoffabrikken i Sunndalen. Drøyt 50 personer arbeidet i bedriften i kortere eller lengre perioder i løpet av året.

Det første styret i kretssykekassen bestod av ni medlemmer: Disse ni var Paul Svendsen, John Tømmeraas, Sivert Aavik, Alfred Fredriksen og Emil Lund (alle valgt blant de forsikringspliktige), John Wold og Martin Nilssen (begge valgt blant arbeidsgiverne, de innskuddspliktige) og Einar Forfang og Johannes Lund (begge valgt av kommunestyret).

Einar Forfang ble første styreformann. Han var ingeniør, og arbeidet på sprengstoffabrikken i Sunndalen. Adolf Folkvord var fra 8. mai 1911 ansatt som kassens forretningsfører.

(Kilde: Statarkivet i Trondheim: Levanger trygdekontor, Aasens kredssykekasse, arbeidsgiverprotokoll 1911.)