Adventskalender 2017: 14. desember

Anton Naavik fylte 70 år 20. oktober 1934. To dager tidligere hadde Adresseavisen følgende omtale av jubilanten:

Handelsmann A. Naavik, Aasen, fyller 70 år den 20de dennes. Naavik er født på Frosta og kom som ganske ung til handelsmann L. A. Naavik. Der begynte han som betjent og postbud. For denne postbefordringen hadde Naavik senior eller junior nogen betling, og det var det første skritt til den landpostrute man nu har innover Nordbygden. Da han var ferdig med folkeskolen reiste han på skogskolen på Steinkjer. Omkring 1904 kom han til brukseier Haabeth i Aasen som handelsbetjent og der var han til han begynte med egen forretning, som han fremdeles driver.

A. Naavik var i sin tid den ledende kraft innen riksmålsbevegelsen i Aasen og fra hans penn kom der mange kvasse sannhetsord til målfanatikerne i Aasen. Men nu er det blitt stille efter stormen den gang. Mange fra Frosta vil nok minnes Naavik på 70-årsdagen med de beste ønsker.

Omkring 1910 kjøpte Anton Naavik eiendommen Vonheim i Åsenfjord, og bygde et hus som inneholdt både bolig og forretningslokale. Bildet er tatt på Vonheim i anledning hans 80-årsdag i 1943. Anton Naavik døde i 1947.

Kilde: Adresseavisen 18.10.1934. Fotoeier: Johannes Naavik.

Adventskalender 2017: 13. desember

Eiendommen Myrstad lå like vest for dagens Grilstad-anlegg i Åsen sentrum, på grensa mellom eiendommene Åsensentret 22 og Hammerøyvegen 9B. Det to-etasjes huset var bygd av Ragnar Husby i 1939, og inneholdt flere leiligheter. Ei tid drev Ragnar Husby snekkerverksted her. På begynnelsen av 1960-tallet ble det innredet slakteri i kjelleren.

Myrstad gikk opp i flammer en novemberdag i 1969. Eieren, som bodde i Bjugn, drev med restaurering, og huset hadde stått ubebodd i noen måneder. I halv sju-tida om morgenen 12. november oppdaget naboen Sverre Busklein at det brant i kjelleren. Trønder-Avisa forteller neste dag:

Han varslet øyeblikkelig brannvesenet i Levanger som rykket ut med to biler. Det viste seg imidlertid at ilden hadde spredd seg til praktisk talt hele husets indre før brannfolkene kom til stede, og til tross for at man ganske raskt kom i sving med slokkingsarbeidet – blant annet ved hjelp av røykdykkere – lyktes det ikke å redde huset som brant helt ned til grunnen i løpet av om lag tre timer.

Kilde: Trønder-Avisa 13.11.1969.

Adventskalender 2017: 12. desember

Sofie Nyquist (f. 1877 i Drammen) kom til Åsen høsten 1902 sammen med sin mann, Ole Hjalmar Nyquist. Han ble ansatt som første stasjonsmester på den nyåpnede Åsen stasjon, og de ble de første beboerne i leiligheten i andre etasje på stasjonsbygningen.

Høsten 1906 ble Åsen sjukerøktslag (senere Åsen sanitetsforening) stiftet. Fru Nyquist ble valgt til lagets første formann, og virket i én periode. Bekjempelsen av tuberkulose var en av lagets hovedoppgaver. Sofie Nyquist ble selv rammet av denne sykdommen. På nyåret 1908 døde hun under et opphold i Drammen, knapt 31 år gammel.

Høsten 1909 flyttet Ole Nyquist og deres fem år gamle datter fra Åsen til Lunner på Hadeland. Ole Nyquist ble stasjonsmester på Lunner stasjon, og virket der så lenge han var yrkesaktiv. Han døde på Lunner i februar 1925. Deres eneste barn, Lilly Johanna, døde av tuberkulose sommeren 1933, knapt 29 år gammel.

Foto utlånt av Bergljot Husby.

Adventskalender 2017: 11. desember

John og Marit Wold feiret gullbryllup i 1950. Her er de fotografert sammen med sine fem barn hjemme i Hove. Foran fra venstre: Didrikke (Wold) Mo (f. 1902), John Wold (f. 1870), Marit (Husby) Wold (f. 1879) og Anna (Wold) Nilssen (f. 1908). Bak fra venstre: Johanne (Wold) Risberg (f. 1911), Jon Wold (f. 1904) og Martha (Wold) Kvaal (f. 1915). Foto utlånt av Jon Wold Mo.

Se dette og flere bilder tilknyttet Hove i Åsen Museum og Historielags fotobase.

Adventskalender 2017: 10. desember

I 1925 var det husbygging i Syrstad. Den gamle stua i forgrunnen ble avløst av et nytt og langt større hus. Taket på nyhuset skimtes i bakgrunnen. Huset ble oppført av reisverk «i 2 etsj., 105 m2, 14 rom, kjøk., kjeller», heter det i Norges bebyggelse fra 1950-tallet.

Syrstad var opprinnelig husmannsplass under Holingan fram til 1908. Det gamle navnet var Holingmyra, men heimen ble gjerne kalt Oldusplassen etter nyrydderen, Arnoldus Petersen (1822–1880). Han var tømmermann, og ryddet seg plass her på 1850-tallet. Deler av den gamle stua kan ha vært fra hans tid. Den tidligere husmannsplassen fikk formelt navnet Syrstad i 1908, da Jon Syrstad, opprinnelig fra Skaun, ble første selveier her.

Fotograf: Ukjent. Foto utlånt av Magne Grenne.

Adventskalender 2017: 9. desember

Museumssamlingene på NTNU Vitenskapsmuseet i Trondheim rommer mange gjenstander fra Åsen, både arkeologiske funn fra jernalder og bronsealder, og nyere gjenstander. På en av Fossing-gårdene ble dette sverdhåndtaket funnet en gang i tida. I museets beskrivelse står det: «Sverdhaandtag af jern som no. R. 494. Øvre hjalt 8,5, nedre 9,5 cm. langt, med spor af broncebelæg, men meget medtaget af rust. Fra Fossingan i Aasen.» Foto: Ole Bjørn Pedersen.

Dette, og flere funn fra Åsen, kan gjenfinnes på Universitetsmuseenes samlingsportaler.

Adventskalender 2017: 8. desember

I tidligere tider var en presteattest ofte det eneste legitimasjonsbeviset folk hadde med seg når de flyttet. Dette er attesten «Pigen Martha Maria Magdalena Zachariasdatter Gotaas» hadde med seg da hun i 1837 flyttet fra Skogn til Åsen for å ta seg tjeneste. Den viser at hun er 24 år gammel og født i Surnadal prestegjeld, men som barn innflyttet til til Skogn, hvor hun ble konfirmert i Alstadhaug kirke i 1827.

Hun hadde sist gang gått til alters i Alstadhaug kirke 27. mars 1837, «og er saavidt mig bekjendt, ikke forbundet med Ægteskabs Løfte». Avslutningsvis ønsker sokneprest H.S. Arentz henne «Guds faderlige Ledsagelse for Fremtiden».

Året etter giftet hun seg med Arnt Pedersen Rettan. De bodde flere år i Husbygrenda, først i Rettan og senere i Sjurplassen, fram til de flyttet fra bygda omkring 1860. Se Bygdebok for Åsen bind 1, s. 503.

Kilde: Statsarkivet i Trondheim, soknepresten i Frosta.

Adventskalender 2017: 7. desember

Aasen Sparebank ble etablert 1. februar 1862. Vi ser her bankens styre og kasserer i 1961, i det 100. driftsåret. Fra venstre sitter Emil Holthe, Kåre Nonstad (kasserer), Nils Fossing, Jon Husby (styreformann), Sigvard Grinde og Olav Mo.

På veggen henger portrett av to som tidligere hadde sentrale verv i banken, til venstre Ole Martin Augdahl (bankkasserer 1896–1933), til høyre Arn Solem Bye (styreformann 1908–1918). Deres fedre, kirkesanger Peder Olsen og brukseier Johan Christian Bye, var sammen med lensmann John Wold initiativtakere til etablering av banken i 1862.

Bildet er tatt i Heradshuset, det som i dag er Åsen menighetshus. Aasen Sparebank og Åsen kommune bygde dette huset i fellesskap i 1930. Banken holdt sitt første møte i «det nyopførte lokale» 27. desember 1930.

Fotograf: Einar Einarsen. Fotoeier: Åsen Museum og Historielag.

Adventskalender 2017: 6. desember

«95 år fyller enkefru Mette Fiskvik, Åsen, onsdag 17. februar», fortelles det i Adresseavisen 16. februar 1943.

Hun er den eneste gjenlevende av 7 søsken som vokste opp på Hammer i Åsen. Denne familie var kjent for å være særdeles musikalsk, og søskenene dannet tilmed et eget sangkor.

Hennes mann, Søren Fiskvik, kom som lærer til Guldbergets krets i Åsen i 1864, og de ble gift i 1871. I 1877 ble hennes mann ansatt som lærer i Skatval og de flyttet da dit. De hadde i sitt ekteskap 5 barn som alle var flinke musikere. Tre av dem var organister ved Skatval kirke. Familien var likesom de ledende på musikkens område i bygda.

Etter mannens død for ca. 22 år siden flyttet Mette Fiskvik til en sønn av seg i Åsen, hvor hun siden har bodd. Hun har alltid vært et solskinnsmenneske som har sett lyst på livet, og et arbeidsmenneske av de sjeldne – med god helse gjennom alle år og hun har ofret seg helt for heimen og de heimlige sysler.

Tross sin høye alder er hun fremdeles i god vigør og følger godt med i tidens forskjellige spørsmål.

Mette Fiskvik døde 8. juli samme år. Sønnen hun bodde hos, var Ragnar Fiskvik i Grenne vestre. Bildet er tatt av fotograf Aune i Trondheim, trolig ca. 1910. Fotoeier: Øyvind Fiskvik.

Adventskalender 2017: 5. desember

Slik så gårdstunet i Sunndalen ut fram til 1925, da en brann la det meste av det i ruiner. M. Thams & Co kjøpte eiendommen av Johan Sundal i 1891 og hogde ut det meste av skogen. Thams-firmaet solgte til Nordenfjeldske Sprængstof Aktieselskab i 1904, i forbindelse med etableringa av sprengstoffabrikken. Helt fra 1891 ble gården drevet av forpaktere. Gården hadde også et stort hageanlegg hvor det var ansatt egen gartner. Svenskfødte Selmer Gustav Valfrid Näslund (1898–1957) fra Sundsvall er oppgitt å være «herskapsgartner» i Sunndalen da han i 1920 giftet seg i Åsen med Julie Berntine Tellhaug.

Ved brannen høsten 1925 var det bare de tre bygningene lengst til høyre, utenfor selve tunet, som berget. Bua nederst ligger fortsatt like ved vegen som går innover mot sprengstoff-lageret. Huset like opp for bua ble senere utvidet til dagens våningshus. Ved gjenoppbygginga ble gårdstunet flyttet litt mot nordøst, til høyre i bildet for det gamle tunet.

Fotograf: Ukjent. Fotoeier: Oddny Leangen.